જુદી જિંદગી છે મિજાજે – મિજાજે

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to NewsvineLike This!

જુદી જિંદગી છે મિજાજે – મિજાજે;
જુદી બંદગી છે નમાજે – નમાજે.

છે એક જ સમંદર, થયું એટલે શું ?
જુદા છે મુસાફર જહાજે – જહાજે.

ભલે હોય એક જ એ અંતરથી વહેતા,
છે સૂરો જુદેરા રિયાજે – રિયાજે.

જુદા અર્થ છે શબ્દના બોલવા પર,
છે શબ્દોય જુદા અવાજે – અવાજે.

જીવન જેમ જુદાં છે કાયામાં જુદી,
છે મૃત્યુય જુદાં જનાજે – જનાજે.

હઠી જાય ઘૂંઘટ, ઢળી જાય ઘૂંઘટ,
જુદી પ્રીત જાગે મલાજે – મલાજે.

તમે કેમ ‘ગાફિલ’ હજીયે છો ગાફિલ ?
જુઓ, બદલે દુનિયા તકાજે – તકાજે.

~મનુભાઇ ત્રિવેદી ‘ગાફિલ’

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to NewsvineLike This!

Advertisements
Posted in Gujarati | Tagged , , , | Leave a comment

Sardar Patel’s presidential address …

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to NewsvineLike This!

Shri Sardar Vallbhai Patel‘s presidential address to the Congress, 1931

  • “No one would die of starvation in independent India.
  • Its grain would not be exported. Cloth would not be imported by it.
  • Its leaders would neither use a foreign language nor rule from a remote place 7,000 feet above sea level.
  • Its military expenditure would not be heavy.

Its army would not subjugate its own people or other lands.

  • Its best-paid officials would not earn a great deal more than its lowest-paid servants.
  • And finding justice in it would be neither costly nor difficult.”

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to NewsvineLike This!

Posted in India | Tagged , , , , , | 2 Comments

Global Citizen

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to NewsvineLike This!

Lets not start with Jai Jai Garvi Gujarat or Jai Maharashtra, rather Jai Mahagujarat !!

  • May 1 has left its impression on the stones of History. Many important events, births and deaths are associated with this May day.
  • The formation of two states Gujarat and Maharashtra is an important event in Indian History.

Not boasting much on how two states are better than each other, I am interested in how two states can contribute together to Indian, Asian and Global economy. Recently in a magazine interview a question was posed to me: “Nirajbhai, would you also help students outside Gujarat ?” After a thought, I answered: “Only people from Gujarat didn’t contribute to the knowledge gained by me”.

If we think, we owe the gathered knowledge over years to many individuals and many territories. For e.g. I being a Gujarati, have studied in a college built by a Maharashtrian, learning from a Bengali professor, from a book written by an American over research by a Chinese scientist. Many others may have contributed in bringing up of these professors, writers, scientists etc.

It has always been our passion of travelling to different lands for pleasure, expanding business beyond the borders of our territory, earning in foreign currency etc. but its time to share our strength (knowledge, money, physical strength etc.) to help remove our weaknesses and in all building a better world around to live.

Bordering your mind to territories, borders your success .
Broadening your mind beyond the boundaries, brings success to all.

I feel really happy to see the initiatives of MIT and IIT for their open courseware web portals (MIT courseware, IITB courseware), from where you can get reading and lecture materials for all the subjects of their expertise. We also can’t forget TED free seminars on web on vast number of topics. I thank to all such initiatives taking place globally.

Saying all this, I remember the last words of the Alexander the Great:

“Bury my body, do not build any monument, keep my hands outside so that the world knows that person who won the world had nothing in his hands when dying.”

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to NewsvineLike This!

Posted in India | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

Fear ..

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to NewsvineLike This!

As soon as the fear approachesnear,attack and destroy it.

~Chanakya

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to NewsvineLike This!

Posted in English, Words of Wisdom | Tagged , , , | Leave a comment

Imagination is more important ….

Imagination is more important than Knowledge.

Knowledge is limited

Imagination encircles the World

~Albert Einstein

Share

Posted in English, Words of Wisdom | Tagged , , , , | Leave a comment