એક જીવન એવું જીવીશ ….

એક જીવન એવું જીવીશ કે રડતા લોકો ને હસાવી જઈશ,

એક મૃત્યુ એવું મરીશ કે હસતા લોકોને રડાવી જઈશ,

પણ કોઈ એક કામ એવું કરીશ કે

વર્ષો સુધી તમારી યાદો માં વસી જઈશ.

~Unknown

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to એક જીવન એવું જીવીશ ….

  1. pushpa1959 says:

    Etlu sachu che ke, hu pal gumavu chu jivine ane eva Mahatmao hata ke marine jivi rahya che.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s